Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

A Projekt rövid összefoglalója

A GINOP-1.1.3-16-2017-00001 támogatási szerződésű programot az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (mint konzorciumvezető) és az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (mint konzorciumtag) részvételével létrejött konzorcium (továbbiakban Konzorcium) koordinálja és valósítja meg. Célja a magyarországi konvergencia régióban működő, feldolgozóiparban tevékenykedő mikro-, kis- és középvállalkozások digitális transzformációjának elősegítése, az Ipar 4.0 termelési rendszereinek technológiai, ipari automatizálási, vezérlési stb. megoldások iránti nyitottságának fokozása. A Projekt három fő tartalmi eleme a szemléletformálás, a demonstráció és a fejlesztés.

A Projekt megvalósítói

A Projektet az IFKA és IVSZ által alkotott Konzorcium valósítja meg.

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

1062 Budapest, Andrássy út 100.

Tel.: +36 1 312 2213

E-mail: info@ifka.hu

Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége

1077 Budapest, Wesselényi utca 16/A, Centrál Udvar Irodaház B ép. I. emelet

Tel.: +36 1 266 6346

E-mail: iroda@ivsz.hu

Projekt tervezett időtartama

2017. június – 2019. december 15.

A Projekt célja és résztvevői köre

A Projekt célja a magyarországi, feldolgozóiparban tevékenykedő mikro-, kis- és középvállalkozások[1] digitális transzformációjának elősegítése, az Ipar 4.0 termelési rendszereinek technológiai, ipari automatizálási, vezérlési stb. megoldások iránti nyitottságának fokozása.

 • Vállalatméret: mikro-, kis és középvállalkozások
 • Iparág: feldolgozóipar, az Irinyi terv stratégiai szektoraira fókuszáltan (GINOP 1 és Irinyi-terv elvárás)
 • Földrajzi elhelyezkedés: A konvergenciarégiós hatókörű Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) területi korlátozása alapján a GINOP 113 IPAR4 Mintagyár Projekt kizárólag olyan mikro, kis és középvállalkozások számára nyújthatja szolgáltatásait, amelyek rendelkeznek a Közép-magyarországi régión kívüli székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel, illetve azo(ko)n legalább 1 fő foglalkoztatottal.
  • Amennyiben a vállalkozás székhelye a Közép-magyarországi régióban található, de rendelkezik attól eltérő régióban fiókteleppel, adja meg azt az űrlapon és nyilatkozzon az ott foglalkoztatottak számáról.

A programban részt vevőkre vonatkozó kizáró okok

Nem vehet részt rendezvényeken, illetve nem részesülhet de minimis jogcímen nyilvántartott szolgáltatásban tanácsadásban az a vállalkozás, amely:
 • nem minősül kis- és közepes vállalkozásnak, azaz az Ipar 4.0 Projekt tekintetében KKV-nak [2]
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) foglaltak szerint nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
 • a részben (25%-ot nem meghaladó mértékben) köztulajdonban álló gazdasági társaság esetén, ha az Áht.-ban foglaltak szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget,
 • ha olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, amely az Áht. 1. § 4. pontja szerint nem átlátható szervezet,
 • ha a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll,
 • ha harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a részére továbbadott támogatással szerzett szolgáltatás (fejlesztés-tervezés) céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
 • ha a továbbadott támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultság megállapításakor, vagy az igénybevételt követő három évig terjedő időszak alatt, a továbbadott támogatás megítélését vagy annak felhasználását befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 • ha jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,
 • ha az Áht. 50. § (3) bekezdés alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban,
 • ha nem felel az EU működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában, bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikk (2) bekezdés c) pontja, illetve (4) bekezdése értelmében „innovációs tanácsadás és támogató szolgáltatások költségei” jogcímén nyújtott támogatásra vonatkozó EU-s és állami támogatási szabályoknak.

Továbbadott támogatásban nem részesíthetők köre

Az alábbi szempontok szerint nem nyújtható továbbadott támogatás azon támogatást igénylők részére,

 1. amely vállalkozás esetében három év alatt, az EU működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában, bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikk (2) bekezdés c) pontja, illetve (4) bekezdése értelmében „innovációs tanácsadás és támogató szolgáltatások költségei” jogcímén nyújtott támogatás meghaladja a 200.000 eurót,
 2. amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a továbbadott támogatás igénybevétele időpontjában;
 3. amely azt a halászati és akvakultúra ágazatba*** tartozó tevékenységhez használja fel csak de minimis támogatás esetében;
 4. amely azt a mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használja fel csak de minimis támogatás esetében;
 5. amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel csak de minimis támogatás esetében, amennyiben:
  1. a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
  2. a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás,
 6. amely azt ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereskedelmi árufuvarozás keretében használandó teherszállító jármű vásárlására használja fel csak de minimis támogatás esetében;
 7. exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;
 8. azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget;
 9. olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi;
 10. amely vállalkozás esetében a www.szechenyi2020.hu weboldalon található „Általános tájékoztatás 1. Kizáró okok” című pontjában foglaltak valamelyike fennáll.

Kép- és videofelvétel készítése

Felhívjuk figyelmét, hogy rendezvényeink és aktivitásaink során kép- és videofelvétel készülhet, amelyen Ön is szerepelhet.

A programban, illetve annak bármely rendezvényén történő megjelenéshez, illetve részvételhez a jelen Részvételi Nyilatkozatban foglaltak elfogadása szükséges, amely nyilatkozat megtételével Ön kifejezetten tudomásul veszi ilyen kép- és hangfelvételek külön további értesítés nélküli készítését, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy ezen felvételeket a Konzorcium tagjai vagy rendelkezésük alapján harmadik személy időbeli korlátozás nélkül megőrizze, valamint az Ipar 4.0 Projekttel kapcsolatban televíziós, internetes vagy nyomtatott média felületen vágatlanul vagy szerkesztett formában közzétegye, továbbá Ön egyben lemond a felvételekhez kapcsolódó bármely jogcímen érvényesíthető valamennyi igénye követelésének jogáról, mind a felvétel készítőivel, mind annak jogos felhasználóival szemben.

Program fő lépései

A Projekt egymásra épülő részekből áll, amely a Projektben, illetve annak rendezvényén részt vevő szervezet regisztrációjával kezdődik, majd demonstrációs, felkészítési és tervezési szakaszokból áll.

A lépcsőfokokat egymás után teljesítve a hazai termelő KKV-k alkalmassá válnak arra, hogy Ipar 4.0 termelési rendszerek technológiai, ipari automatizálási és vezérlési megoldásaival növeljék hatékonyságukat, versenyképességüket.

Regisztráció

A regisztráció minden vállalkozás számára nyitott és elérhető, azonban a Projektben való részvétel (további fázisok) lásd a fenti megkötések szerint az alábbiak szerint zajlik:

 • Regisztrációs űrlap kitöltése, kötelező mellékletek feltöltése a https://ipar4.hu/register oldalon lehetséges
 • További segítség a regisztrációval kapcsolatban:
  • Ügyfélszolgálat elérhetősége:

E-mail.: info@ipar4.hu

Tel.:  +36 70 608 3657 (H-P: 08:00 - 16:00)

Demonstráció

A demonstráció során ipar 4.0 technológiák megtekintésére van lehetőség az Ipar 4.0 Mintagyárakban és/vagy a Budapesti Műszaki Egyetemen működő Ipar 4.0 Technológiai Központban.

A rendezvényeken való részvétel előzetes eseményregisztrációhoz kötött, amelyet a https://ipar4.hu/hu/events weboldalon van lehetőség megtenni.

A Konzorcium fenntartja magának a jogot, hogy a rendezvények időpontjait előzetes egyeztetés nélkül / egyoldalúan módosítsa, lemondja, de ennek tényéről köteles az érintetteket időben tájékoztatni.

A szakaszban a részt vevő vállalkozásoknak lehetőségük van úgynevezett önértékelési kérdőív kitöltésére, amely a https://ipar4.hu/hu/page/ipar-4-0-onertekelo-kerdoiv oldalon érhető el. A kitöltött önértékelési kérdőíveket a Konzorcium a későbbiekben név nélkül szakpolitikai javaslatok megfogalmazása céljából elemezheti és felhasználhatja.

Demonstrációs etikett

 • A demonstrációkra kérjük, időben érkezzen, mert egy esetleges késés feltartja a pontosan érkező kollégákat!
 • Részvételének lemondását vagy módosítását az esemény előtt min. 72 órával jelezni szíveskedjen!
 • Minden demonstrációra az adott szervezet gyárlátogatási (biztonsági, titoktartási, stb.) szabályai érvényesek, ezeket szíveskedjék maradéktalanul betartani!
 • Kérjük, mobiltelefonjukat némítsák le, használatukat – a szünetek kivételével - az esemény alatt kerüljék!
 • A gyárlátogatások során kérjük, tartsák be a csoportvezető utasításait!
 • Ne maradjanak le a csoporttól, viselkedésükkel a termelés zavartalan működését ne akadályozzák!
 • Hang- és képfelvétel készítése a demonstrációk alatt szigorúan tilos!
 • Az előadók örömmel veszik konstruktív hozzászólásaikat, készséggel válaszolnak bármilyen témához köthető kérdésre. Forduljanak hozzájuk bizalommal!
 • Az általános udvariassági szabályokat legyenek kedvesek betartani! (pl: egymás meghallgatása, különböző vélemények tiszteletben tartása, békés együttműködés a csoporttal, stb.)
 • A gyárlátogatások teljes időtartama alatt a jogosulatlan információ szerzés és gyűjtés valamennyi formája szigorúan tilos, és további mérlegelés nélkül jogi lépéseket von maga után!

Felkészítés

Az Ipar 4.0 felkészítés lean elméletre és Ipar 4.0 alapú működésre épül, gyakorlati Ipar 4.0 tapasztalatokat közvetít. A KKV-k a programban összesen két egész és öt félnap időtartamban, moduláris felépítésű, egyedi igényeket kiszolgáló modulon a de-minimis keretük terhére, térítésmentesen vehetnek részt. A Projekt kétéves futamideje alatt 2019 3. negyedévéig ismétlődő modulok révén a KKV-k termelési szezonalitásuknak és leterheltségüknek függvényében tudnak különböző időpontokra jelentkezni.

A modulok tartalma:

 • TERMELÉSMENEDZSMENT (Helyszín: Continental Automotive Hungary Kft.; Festo Kft.; ROTO-Elzett Certa Kft.) : A lean termelésmenedzsment az Ipar 4.0-ban a digitalizáció segítségével informatikai kontroll alatt tartható. A módszerek következetes alkalmazásával egy termelési folyamat hatékonysága akár a többszörösére is növekedhet. A módszertan legfontosabb részeivel foglalkozik a modul.
 • IPAR 4.0 ÜZLETI TERVEZÉS MODUL (Helyszín:  IPAR 4.0 TECHNOLÓGIAI KÖZPONT): Hatékony tervezési módszerünkkel akár egy nagyon összetett modernizációs terv is összefoglalható egy A3-as lapon. A modulban a Projektmenedzsment és változásmenedzsment részletekre is kitérünk. Az itt elsajátított A3-as módszer segítségével készíthetik majd el a KKV-k az üzleti tervüket, amely saját vállalkozásuk fejlesztését írja le. Ez alapján az 50 legjobb számára egy professzionális tanácsadó cég részletes fejlesztési tervet készít.
 • ESETTANULMÁNYOK MODUL (Helyszín: Continental Automotive Hungary Kft.; Festo Kft.; ROTO-Elzett Certa Kft. / IPAR 4.0 TECHNOLÓGIAI KÖZPONT): A gyárlátogatásokon bemutatott eredményeket és megoldásokat a mintagyári szakemberek részletekbe menően tárják fel. Folyamatmérnökök, vezetők, szakértők, IKT munkatársak beszélnek saját Ipar 4.0 megoldásaik bevezetéséről.
 • TECHNOLÓGIAI WORKSHOPOK: (Helyszín: IPAR 4.0 TECHNOLÓGIAI KÖZPONT): A Mintagyárainkban egy-egy megoldás részleteit mutatjuk be, itt egy-egy feladathoz keresünk megoldásokat. Az informatikai infrastruktúra, az adatgyűjtés, a vállalat- és termelésirányítási rendszerek, a robotika és a karbantartási rendszerek témakörökkel várjuk az érdeklődőket, melyeket igény esetén bővíteni szándékozunk. A workshopokon a KKV-k terveinek megvalósításához is gyűjthetnek testre szabott információt.

A KKV-k a hozzájuk rendelt tanácsadóval közösen döntenek arról, hogy melyik területről akarnak mélyebb ismereteket szerezni, és mely helyszín nyújtja számukra a legtöbb érdemi információt. Az egyes modulokra való feliratkozás a KKV-k döntése alapján internetes naptárfelületen történik.

Tervezés és minősítés

Egyszerű Fejlesztési Terv (EFT)

A fejlesztési szakaszban a KKV-k megismerték az Ipar 4.0-hoz kapcsolódó alapfogalmakat. A Tervezés szakaszában két fázisban állítják össze a megcélzott modernizáció lépéseit.

Szakértő mentoraink segítségével a programban részt vevő KKV-k a felkészülésben megismert „A3” üzleti tervezési módszertannak megfelelő Egyszerű Fejlesztési Tervet állítanak össze. A KKV és a szakértő mentor konzultációjára az igénytől függően maximáltan két nap áll rendelkezésre. A KKV előzetes egyeztetést követően konzultációs napokat (alkalmanként minimum 4 óra időtartamban) biztosít a Projekt szakértő mentorai számára. Rendkívüli esetben a KKV az egyeztetett konzultációs időpontot a konzultáció megkezdése előtt 48 órával írásban módosíthatja. Az "A3" végső formában való elkészítése a konzultációt követő 10 munkanapon belül a KKV felelőssége. Az elkészült EFT-ket a Projekt a www.ipar4.hu honlapjára kell felölteni.

Az EFT tartalmát tekintve ismerteti a jelenlegi helyzetet, vázolja a változtatandó működést, és cselekvési ütemtervet határoz meg, továbbá kitér a megvalósítás kockázatainak kezelésére is.

Minden KKV, aki elkészítette az Egyszerű Fejlesztési Tervet, a Konzorcium által hitelesített „Ipar 4.0 Ezüst” minősítést kap.

Részletes Fejlesztési Terv (RFT)

Az elkészült Egyszerű Fejlesztési Terveket szakmai szempontból tovább vizsgálja a Konzorcium, azzal a célzattal, hogy az első 50 db magas minőségű tervet leadó KKV számára térítésmentesen Részletes Fejlesztési Tervet (RFT) dolgoztasson ki.  A mindenkor érvényes kiválasztási kritériumrendszert a Projekt a www.ipar4.hu honlapján teszi közzé. A Projekt a kritériumrendszer változtatási jogát a Projekt teljes futamideje alatt fenntartja. A kritériumrendszernek megfelelő és az RFT készítésére alkalmasnak ítélt KKV-kat az IVSZ Projekt írásban tájékoztatja, és egyben megküldi számukra azt az együttműködési megállapodástervezetet, amely az RFT elkészítéséhez szükséges.

Az IVSZ az RFT-k megírására közbeszerzés során kiválasztott négy tanácsadó céggel köt szerződést. Minden tanácsadó cég rendelkezik a tanulmányok elkészítéséhez szükséges infokommunikációs szakismerettel. A tanácsadó cégek egyenként speciális szaktudással rendelkeznek a "Termelési anyagáram felügyelete", a "Cella-automatizáció", a "Logisztika" és a "Karbantartás" területeken. A KKV-k a tanácsadó cégek közül, a Projekt szakértő mentoraival konzultálva, a feladat, a tanácsadó cégek szakismereti portfoliója és az akkor rendelkezésre álló tanácsadói erőforrások alapján választhatják ki, hogy melyikükkel kívánnak a tervezési folyamatban együttműködni. 

A KKV-k a Projekttel az RFT elkészítésére az átküldött tervezetből származtatott külön együttműködési megállapodást kötnek. A Projekt az RFT-t a KKV-k számára térítésmentesen készítteti el.

A kiválasztott tanácsadó cég az IVSZ szakértő mentoraival konzultálva kezdi meg a terv elkészítését. A Részletes Fejlesztési Terv kidolgozásának célja, hogy a KKV-k tiszta képet kapjanak a megvalósítás részleteiről, illetve hogy céljaik megvalósításához külső forrásokat tudjanak bevonni. A Projekt az elkészült RFT-ket a www.ipar4.hu honlapjára is feltölti.

Felek jelen szerződés teljesítése kapcsán a konzorcium kapcsolódó tevékenységeit az alábbiak szerint rögzítik:

 • A KKV-k részletes fejlesztési tervezésre történő kiválasztása a Konzorcium jóváhagyásával történik. A Részletes Fejlesztési Terv elkészítésére vonatkozó rendelkezéseket a KKV és az IVSZ között létrejövő megállapodás szabályozza.
 • Az IFKA iparfejlesztési tanácsadói az RFT elkészítése kapcsán a KKV és az IVSZ között létrejövő megállapodás aláírásától számított 8 (nyolc) munkanapon belül személyes konzultációs lehetőséget biztosítanak a Tanácsadó Szervezet számára.
 • Az IVSZ az elkészült RFT-ket annak KKV részére történő átadását megelőzően írásban véleményezi.
 • A Konzorcium a Projekt egészére kiterjedő minőségbiztosítási tevékenysége kiterjed az RFT elkészítésére is.

Azok a KKV-k, akik ilyen módon Részletes Fejlesztési Tervvel rendelkeznek, az „Ipar 4.0 Ezüst” minősítésen túl „Ipar 4.0 Arany” minősítésre is jogosulttá válnak.

Tájékoztatás továbbadott támogatásról

A programban részt vevő vállalkozások a KKV-k ipar 4.0 szempontú felkészítése és fejlesztési terveinek kidolgozása (lásd fent) során ún. továbbadott támogatásban részesülnek, amely csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 7. § 23. pontja szerint.

A csekély összegű támogatásra vonatkozó részletes szabályokat az Európai Uniós működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o), a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 100.§, valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.

Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

De minimis támogatással érintett fázisok, nyilvántartásuk

Felkészítés fázisban történő tudásátadás az alábbi de minimis továbbadott támogatással kalkulálható:Min.
(részt vevő cég/fő)

Maximum
(részt vevő cég/fő)

Termelésmenedzsment workshop

33 000,- Ft

218 900,- Ft

Ipar 4.0 Tervezési- és változásmenedzsment workshop

20 000,- Ft

20 000,- Ft

Esettanulmány modul

33 000,- Ft

130 000,- Ft

Technológiai workshop

20 000,- Ft

20 000,- Ft


Fejlesztési fázisban történő tudásátadás az alábbi de minimis továbbadott támogatással kalkulálható:Minimum
(részt vevő cég)

Maximum
(részt vevő cég)

Egyszerűsített fejlesztési terv elkészítése

30 000,- Ft

30 000,- Ft
+ 1-2 nap "Tervezési tanácsadói napidíj"

Részletes fejlesztési terv elkészítése

1 638 300,- Ft

2 984 500,- Ft

Tanácsadás napidíja

82 550,- Ft

176 530,- Ft


De minimis támogatás esetén alkalmazandó eljárásrend

Demonstráció

A demonstrációs rendezvényeken való részvétel a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet alapján közösségi versenyjogi szempontból nem minősülnek állami támogatásnak.

Felkészítés és tervezés

A felkészítésen való részvétel a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg:

Támogatható tevékenység

Támogatás jogcíme

Támogatási kategória

KKV-k Ipar 4.0 szempontú felkészítése és fejlesztési terveinek kidolgozása A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 6. § 1. pont: a versenyképes vállalkozói tudás elterjesztéseLegfeljebb 5 éve bejegyzett, nem összefonódás útján létrejött, nyereséget még nem osztott kisvállalkozások esetében: Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás (255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 7. § 6. pont) Más vállalkozások esetében: Csekély összegű (De minimis) támogatás (255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 7. § 23. pont)

A fentieknek megfelelően a Programban felkészítési fázisig jutott és abban részt vevő KKV-k részére de minimis igazolást állít ki a programot lebonyolító Konzorcium. Az igazolás a ténylegesen részt vett aktivitás mennyiségétől függ. A de minimis igazolás az alábbi dokumentum alapján készül egyedileg:

https://tvi.kormany.hu/download/9/6c/c1000/%C3%A1ltDM_2017_05_10.pdf

Kapcsolattartás

Központi ügyfélszolgálat

IPAR4 Mintagyár kiemelt Projekt ügyfélszolgálati elérhetősége:

E-mail.: info@ipar4.hu

Tel.:  +36 70 374 6677 (H-P: 08:00 - 16:00)

Mintagyárak elérhetősége

Continental Automotive Kft.

1106 Budapest, Napmátka utca 6.

+36 (1) 881 9500

www.continental-corporation.com/hu-hu

Eltec Holding Kft.

1106 Budapest, Tündérfürt utca 3-5.

+36 (1) 335 8330

www.eltec.net

Festo Kft.

1037 Budapest, Csillaghegyi út 32-34.

+36 (1) 436 5111

www.festo.hu

Roto Elzett Certa Kft.

9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25.

Telefon: +36 (99) 534 100

www.roto.hu

Technológiai Központ elérhetősége

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. Q Épület

https://ipar4.hu/hu/page/ipar-4-0-technologiai-kozpont

Felelősségvállalás

A Projektben vagy annak bármely rendezvényén való részvétellel a résztvevő egyben kifejezetten és visszavonhatatlanul

 • kötelezi magát mindazon károk maradéktalan megtérítésére, amelyeket a saját vagy képviselői magatartásával vagy mulasztásával, részvétele során vagy annak elmaradásával bármely érintettnek okoz,
 • elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Konzorcium munkatársainak szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával közvetlenül okozott károk kivételével a Konzorcium tagjai kizárják a felelősségüket mindazon károkért, amelyek a Projektben vagy annak bármely rendezvényén való részvétellel, vagy a részvétel elmaradásával összefüggésben bármely résztvevőnél bármely okból bekövetkezhetnek.

Szerzői jogok

A Projektben való részvétel során vagy annak bármely rendezvényén átadásra kerülő, vagy bármely módon hozzáférhetővé tett dokumentumok, tananyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok a Konzorcium tulajdonai. Használatuk publikálása szerzői hozzájárulással történhet, amelyet a Projekt Ügyfélszolgálatán keresztül lehet megkérni.

Kapcsolódó dokumentumok

 1. Pályázati dokumentáció

GINOP-1.1.3-16 Termelő KKV-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítése érdekében „Ipar 4.0” mintaalkalmazások kialakítása- Pályázati felhívás:

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-113-16-termel-KKV-k-digitlis-s-automatizcis-fejlesztseinek-lnktse-rdekben-ipar-40-mintaalkalmazsok-kialaktsa​​​​​​​


[1]  KKVtv. 3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatott létszáma 50 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatott létszáma 10 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen eléri vagy meghaladja a 25%-ot.

19. § E törvény alkalmazásában:

5. vállalkozás: a gazdasági tevékenységet folytató jogalany, különösen az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, a gazdasági társaság, az ügyvédi iroda, a szövetkezet, a vízi társulat, a víziközmű társulat, az erdőbirtokossági társulat, továbbá a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak megfelelő mezőgazdasági termeléssel, halgazdálkodással, mezőgazdasági feldolgozással és forgalmazással, erdőgazdálkodással és vadgazdálkodással foglalkozó vállalkozás és természetes személyek;


[2] Azon vállalkozások, melyek a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (KKVtv.) alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.

Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával hozzájárul, hogy az sütiket tárolhat számítógépén.